Regulamin

Regulamin sklepu internetowego PRESSOsklep

1§ Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.pressosklep.pl, zwanego dalej PRESSO.
 2. Prowadzącym sklep internetowy jest firma PRESSO Rafał Presak z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 ul. Jutrzenki 29/13, NIP: 9372632971.
 3. PRESSO  zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorcówkorzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego orazzasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
 6. Opis ochrony danych oraz prawa Klienta zostały zawarte w utworzonej przez nas Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Klient może kontaktować się z PRESSO poprzez:
  1. telefon kontaktowy: +48 506 464 855
  2. adres mailowy: sklep@pressosklep.pl

2 § Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRESSO Rafał Presak., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9372632971, REGON 361343186
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pressosklep.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3 § Dane osobowe

 1. Dane osobowe gromadzone przez PRESSO są przetwarzane tylko na potrzebę realizacji zamówień, na zasadach określonych w polityce prywatności.

4 § Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego działania sklepu oraz składania zamówień wymagane jest
  1. urządzenie z dostępem do internetu
  1. przeglądarka internetowa

5 § Realizacja zamówień

 1. Aby dokonać zakupu należy wybrać dany produkt i umieścić go w koszyku zamówień.
 2. Następnie należy wybrać z dostępnych w sklepie: sposób dostawy oraz sposób płatności oraz podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy kupującym a sprzedawcą.
 5. Zamówienia realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od daty zaksięgowania wpłaty, w przypadku płatności z góry, lub w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności pobraniowej.

6 § Ceny

 1. Podane w sklepie ceny są cenami brutto, w ich skład wchodzi podatek VAT. Ceny podane są w złotówkach.
 2. Za zakupy klient może zapłacić w formie przedpłaty na konto bankowe sprzedającego lub w formie pobrania.
 3. Koszty dostawy ponosi kupujący, krórych wysokość uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy.
 4. Faktura VAT dla podmiotu gospodarczego, będzie wystawiona po uprzednim zawiadomieniu sprzedającego.

7§ Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
  1. przesyłka kurierska
  2. przesyłka kurierska do paczkomatu
  3. paczka w Ruchu
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto sprzedawcy
  2. płatność online za pośrednictwem portalu przelewy24
  3. płatność za pobraniem

8 § Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Kupujący przesyła reklamację, według wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu, wraz z reklamowanym produktem oraz dowodem zakupu na adres: PRESSO Rafał Presak, ul. Jutrzenki 29/13, 43-300 Bielsko-Biała.
 3. Towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. Wówczas PRESSO zwróci Kupującemu kwotę równą cenie wadliwego towaru.
 4. PRESSO nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem widocznym na zdjęciu a towarem w rzeczywistości, wynikającymi z indywidualnych ustawień komputera kupującego.

9 § Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, lub korzystając z wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
 2. Kupujący powinien poinformować sprzedającego o decyzji o odestąpieniu od umowy korzystając z danych kontakowych podanych w §1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Towary zwracane przez kupującego nie mogą być uszkodzone ani nosić śladu ich użytkowania.
 4. Zwrot towarów powienien nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż po upływie 14 dni.
 5. PRESSO zwróci kupującemu wartość zakupionych towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 6. Koszty odesłania do sprzedającego towaru ponosi kupujący.
 7. W przypadku zmniejszenia wartości towaru poprzez nieodpowiednie użytkowanie towaru, nieodpowiednie dla jego charakterystyki, jego koszty ponosi kupujący.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10 § Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.03.2021 roku i PRESSO zastrzega sobie prawo do jego zmiany.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. PRESSO zastrzega zobie prawo do zmian cen towarów, usuwania oraz dodawania nowego asortymentu do sklepu internetowego
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PRESSO Rafał Presak
ul. Jutrzenki 29/13, 43-300 Bielsko-Biała
adres e-mail: sklep@pressosklep.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

………………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU

…………………………….. Miejscowość, data

………………………………….. Imię, nazwisko i adres konsumenta

………………………………………..

Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ………………..… towar jest wadliwy. Stwierdzona wada polega na ……………………………………………………………………….…… i została stwierdzona w dniu …………………………

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego żądam usunięcia wad poprzez dokonanie wymiany rzeczy na wolną od wad/naprawy wady*.

W załączeniu składam kopię paragonu. Z poważaniem,

…………………..

*zaznaczyć swoje żądanie